Kategórie
info@mobilonline.sk
|
+421 940 600 100

SÚŤAŽ: Naj fanúšik MS v hokeji 2019

Nakúpte u nás, tipnite si víťaza Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pre rok 2019 a vyhrajte JBL PARTYBOX 200 v hodnote 379€.

 

ŽREBOVANIE

Ako na to?

  1. Nakúpte v našej predajni alebo v intenetovom obchode v termíne od 1.5.2019 do 20.5.2019
  2. Do 20.5.2019 23:59 si zaregistrujte číslo nákupného dokladu (kód pokladničného bloku alebo číslo faktúry) do Registračného formulára
  3. Tipnite si víťazný tím MS v hokeji 2019

A vyhrajte nadupaný reproduktor JBL PARTYBOX 200

Zaregistrujte sa TU - > bit.ly/NajFanusik2019

Kde nájdete číslo nákupného dokladu?

 

Najneskôr 3. pracovný deň po odohratí finálového zápasu vyžrebujeme zo všetkých správnych odpovedí jedného výhercu, ktorý získa nadupaný reproduktor JBL PARTYBOX 200 v hodnote 379€.

 

 

Úplné pravidlá súťaže Naj fanúšik MS v hokeji 2019

 

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami:

 

Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže Naj fanúšik MS v hokeji 2019 (ďalej len súťaž) je spoločnosť mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722 (ďalej len „usporiadateľ“) v spolupráci so značkou JBL na Slovensku.

Doba trvania súťaže

Do súťaže je možné zaregistrovať bloček / faktúru s tipom na víťaza od 1.5.2019 do 20.5.2019 23:59. V neskoršom termíne už registrácia nebude možná.

 

Podmienky účasti

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci"). Osoby mladšie ako 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade výhry doložiť písomne na poskytnutom formulári.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi súťaže, ako aj osoby blízke k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto pravidiel bude kontaktovaný náhradný výherca (ďalej len „náhradník“).

V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený.

 

Vstup do súťaže

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že po dobu trvania súťaže nakúpi v predajni Mobilonline alebo v internetovom obchode www.mobilonline.sk a zaregistruje svoju e-mailovú adresu, meno, priezvisko, tip na víťazný tím Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 a číslo nákupného dokladu (číslo pokladničného bloku alebo faktúry) do súťažného formulára na adrese bit.ly/NajFanusik2019.

Súťažiaci sa môže do súťaže registrovať aj opakovane, vždy s novým nákupným dokladom.

Je zakázané registrovať do súťaže opakovane rovnaký nákupný doklad. V prípade takéhoto konania budú nadbytočné nákupné doklady pred zlosovaním odstránené.

 

Výhra

Výherca súťaže získa reproduktor JBL PARTYBOX 200 v hodnote 379€.

 

Výherca súťaže

Výherca a jeho náhradník budú vyžrebovaní náhodným výberom spomedzi všetkých správnych odpovedí najneskôr 3 pracovný deň odo dňa odohratia posledného, tzv. finálového, zápasu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019.

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu a jeho meno bude zverejnené na webovej stránke súťaže. Ak sa víťaza nepodarí skontaktovať do 1 týždňa od zverejnenia výsledkov, nárok na výhru prepadá v prospech náhradníka.

Pri kontaktovaní náhradníka sa použije rovnaký postup, ako v prípade výhercu. Ak sa náhradníka nepodarí skontaktovať do 1 týždňa od zverejnenia jeho mena na webovej stránke súťaže, nárok na výhru prepadá v prospech usporiadateľa.

V prípade, ak sa výhercom alebo náhradníkom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej nebol udelený súhlas zákonného zástupcu s účasťou v tejto súťaži, a tento súhlas jej nebude udelený ani dodatočne, je organizátor oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup nástupníctva popísaný vyššie v tomto bode.

 

Odovzdanie výhry

Účastník súťaže súhlasí s tým, že v prípade výhry si cenu preberie v centrále spoločnosti mobil online, s.r.o. alebo v ktorejkoľvek predajni Mobilonline podľa predchádzajúcej dohody.

Pred odovzdaním výhry sa výherca preukáže nákupným dokladom s číslom (kód dokladu alebo číslo faktúry) zhodujúcim sa s číslom zaregistrovaným v súťažnom formulári a preukazom totožnosti za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.

Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci usporiadateľovi svoj výslovný súhlas:

  • so zverejnením svojho mena a priezviska na webových stránkach usporiadateľa a na facebook fun page mobilonline.sk,
  • so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo nákupného dokladu.

Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j. odovzdaniu, výhry, stráca výherca na výhru nárok.

 

Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie

Výhra môže byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 Eur za jednu výhru. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný výhru zdaniť a v rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

 

Záverečné ustanovenia

Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci mladší ako 18 rokov svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že mu bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže https://www.mobilonline.sk/stranka/najfanusik2019, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

Výhrou môže byť aj vystavený alebo rozbalený tovar alebo tovar v poškodenom obale z predajne Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a jeho prípadnom náhradníkovi.

Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže: https://www.mobilonline.sk/stranka/najfanusik2019


 

V Lučenci, dňa 1.5.2019

 

 

 

2019 © mobilonline.sk