Zavrieť ikona

Poistenie zariadení

NOVINKA

Náhoda je blbec, nikdy neviete, kedy sa pri telefonovaní pošmyknete na šupke od banánu a váš každodenný pomocník ostane ležať rozbitý na chodníku.

Príde vám to ako nonsens? Dobre, tak si predstavte, takúto situáciu: Pokojne si cestujete MHD do roboty, svoj telefón máte v kapse nohavíc, niekto potrebuje vystúpiť, tak okolo vás prejde, „náhodou“ do vás narazí, ale vy tomu neprikladáte význam, však električka je preplnená. Prejde chvíľa a vy si uvedomíte, že Vám niečo chýba, čo je to? No predsa smartfón a vy ste sa stali obeťou vreckovej lúpeže. V opačnom prípade vám môže telefón spadnúť na zem a vy si v tej chvíli ani neuvedomíte ako ľahko sa telefón dostane z triedy A do triedy D.

Aj pre takéto prípady poskytujeme poistenie vášho zariadenia.

Poistenie zariadenia proti krádeži 

Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Občianskom zákonníku, Všeobecných poistných podmienkach poistenia mobilného zariadenia VPP MZ 19 a v poistnej zmluve skupinového poistenia elektronických zariadení. Poistenie sa vzťahuje na odcudzenie zariadenia krádežou vlámaním, lúpežou a vreckovou krádežou zariadenia na poistnú dobu 2 roky.

Predmet poistenia

➜ Odcudzenie zariadenia krádežou vlámaním, lúpežou a vreckovou krádežou zariadenia 

➜ V prípade odcudzenia zariadenia uhrádzame časovú hodnotu zariadenia.

➜ Pojmom vrecková krádež rozumieme odcudzenie zariadenia z vrecka alebo batožiny, ktoré/ú mal poistený na sebe alebo bezprostredne pri sebe tak, že so zariadením mohol disponovať.

Do predmetu poistenia nepatrí

➜ poškodenie zariadenia, ktoré neobmedzuje jeho funkčnosť

➜ zariadenia, ktorých kúpna cena presahuje 1 500 €

➜ opotrebovanie, postupné starnutie tovaru a zanedbanie údržby

➜ udalosti, ktoré spôsobíte úmyselne alebo z vášho podnetu tretia osoba

➜ udalosti spôsobené vandalizmom

➜ udalosti spôsobené nerešpektovaním inštrukcií výrobcu, nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov

➜ veci zakúpené za účelom ďalšieho predaja

Obmedzenia poistého krytia

➜ poistné plnenie sa vypláca najviac do výšky časovej hodnoty zariadenia (od kúpnej ceny sa odpočítajú 2 % za každý začatý mesiac od zakúpenia zariadenia)

➜ krádež vlámaním je krytá iba v prípade, ak zariadenie bolo jednotlivo zabezpečené, odcudzené z uzamknutej miestnosti alebo z batožinového priestoru (alebo uzamknutej schránky) uzamknutého motorového vozidla

➜ vrecková krádež je krytá iba v prípade, ak poistený zablokuje SIM kartu do 24 hodín od vzniku škodovej udalosti, a krádež doloží policajnou správou

Krytie sa vzťahuje na miestach

➜ Poistenie krádeže vlámaním a lúpeže sa dojednáva s územným rozsahom Svet

➜ Poistenie pre prípad vreckovej krádeže zariadenia sa dojednáva s územným rozsahom Slovenská republika.

! Všetky predložené doklady musia byť v slovenskom jazyku.

Povinnosti

Povinnosti počas trvania poistenia

➜ dbať, aby poistná udalosť nenastala, riadne sa o poistenú vec starať

Povinnosti v prípade poistnej udalosti

➜ bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť

➜ predložiť doklad o kúpe zariadenia ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku XIII. VPP MZ 19

Uhrádzanie platby

Náklady na poistenie platíte jednorazovo pri kúpe zariadenia, a to priamo obchodu, v ktorom zariadenie kupujete. Zaplatenie kúpnej ceny vrátane nákladov na poistenie je podmienkou vzniku poistenia.

Začiatok a koniec krytia

Poistenie začína od 00.00 hod dňa uvedeného ako dátum zakúpenia zariadenia uvedený v súhlase s poistením. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú (2 roky).

Poistenie tiež končí:

- v prípade výmeny zariadenia za nové po uplynutí záručnej doby

- vyradením zariadenia v prípade zániku zariadenia pri záručnej reklamácii - ak (v prípade poistnej udalosti) dôjde k vyčerpaniu poistnej sumy ako limitu poistného plnenia

Vypovedanie zmluvy

O ukončenie poistenia je možné požiadať na mieste, kde bolo zariadenie zakúpené a poistené, a to do 14 dní od uzavretia zmluvy.

 

Poistenie zariadenia proti poškodeniu

Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Občianskom zákonníku, Všeobecných poistných podmienkach mobilného zariadenia VPP MZ 19, Všeobecných poistných podmienkach poistenia náhodného poškodenia tovaru NPT 19 a v poistnej zmluve skupinového poistenia elektronických zariadení.

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie zariadenia na poistnú dobu 1 alebo 2 roky.

Predmet poistenia

➜ Poškodenie alebo zničenia zariadenia:

- živelnou udalosťou

- pádom alebo nárazom zariadenia

- skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätie)

V prípade poškodenia zariadenia uhrádzame primerané náklady na opravu poškodeného zariadenia. V prípade zničenia zariadenia uhrádzame časovú hodnotu zariadenia (to znamená, že sa zohľadňuje aj opotrebenie zariadenia).

Do predmetu poistenia nepatrí

➜ zariadenia, ktorých kúpna cena presahuje 3 000 €; v prípade mobilného telefónu a tabletu ak kúpna cena presahuje 2 000 €

➜ poškodenie zariadenia, ktoré neobmedzuje jeho funkčnosť

➜ opotrebovanie, postupné starnutie tovaru a zanedbanie údržby

➜ udalosti, ktoré spôsobíte úmyselne alebo z Vášho podnetu tretia osoba

➜ udalosti spôsobené vandalizmom

➜ udalosti spôsobené nerešpektovaním inštrukcií výrobcu, nekvalifikovaným zásahom alebo zmenou parametrov veci zakúpené za účelom ďalšieho predaja

Obmedzenia poistého krytia

➜ poistné plnenie sa vypláca najviac do výšky časovej hodnoty zariadenia (od kúpnej ceny sa odpočítajú 2 % za každý začatý mesiac od zakúpenia zariadenia)

Krytie sa vzťahuje na miestach

➜ Poistenie sa dojednáva s územným rozsahom Svet.

!Všetky predložené doklady musia byť v slovenskom jazyku.

Povinnosti

Povinnosti počas trvania poistenia

➜ dbať, aby poistná udalosť nenastala, riadne sa o poistenú vec starať

➜ používať zariadenie iba na výrobcom stanovené účely

➜ každú zistenú vadu alebo poruchu zariadenia prednostne uplatniť u predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili

Povinnosti v prípade poistnej udalosti

➜ bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť

➜ uschovať poškodené alebo zničené zariadenie pre účely šetrenia poistnej udalosti

➜ zabezpečiť opravu alebo opätovné nadobudnutie zariadenia u predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili

➜ postupovať podľa pokynov poisťovne pri výbere servisu a zabezpečení diagnostiky a opravy

➜ predložiť doklad o kúpe zariadenia a doklady o obhliadke a oprave zariadenia

➜ ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku XIII. VPP NPT 19 a VPP MZ 19

Uhrádzanie platby

Náklady na poistenie platíte jednorazovo pri kúpe zariadenia, a to priamo obchodu, v ktorom zariadenie kupujete. Zaplatenie kúpnej ceny vrátane nákladov na poistenie je podmienkou vzniku poistenia.

Začiatok a koniec krytia

Poistenie začína od 00.00 hod dňa uvedeného ako dátum zakúpenia zariadenia uvedený v súhlase s poistením. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú (1 rok alebo 2 roky).

Poistenie tiež končí:

- v prípade výmeny zariadenia za nové po uplynutí záručnej doby

- vyradením zariadenia v prípade zániku zariadenia pri záručnej reklamácii

- ak (v prípade poistnej udalosti) dôjde k vyčerpaniu poistnej sumy ako limitu poistného plnenia

Vypovedanie zmluvy

O ukončenie poistenia je možné požiadať na mieste, kde bolo zariadenie zakúpené a poistené, a to do 14 dní od uzavretia zmluvy.

 

ℹ️  Poistenie proti krádeži zadarmo platí len pre repasované zariadenia. Stačí kliknúť SEM.