Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie mobilného telefónu STANDARD pre PO

1: Všeobecné ustanovenia

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1: Práva a povinnosti z poistenia mobilného telefonu STANDARD (poistenie) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP-MT1), Prehľadom poistného plnenia a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokumenty VPP-MT1 a Prehľad poistného plnenia (súhrnne „Poistné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.

2: Poistná zmluva musí byť uzatvorená vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia byť taktiež vykonané písomne.

3: TTieto VPP-MT1 upravujú poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu.

Článok II.

Rozhodné právo, súdna príslušnosť

Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tohto poistenia vrátane vzniku, zmeny a zániku poistnej zmluvy sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.

Článok III.

Výklad pojmov

1: Zablokovanie mobilného telefónu a/alebo SIM karty : nahlásenie odcudzenia mobilného telefónu a SIM karty žiadosťou o ich zablokovanie u mobilného operátora.

2: Časová cena: cena, ktorú mala poistená vec bezprostredne pred poistnou udalosťou. Stanoví sa z novej ceny veci, pričom sa prihliada ku stupňu opotrebovania alebo iného znehodnotenia alebo k zhodnotenia veci, ku ktorému došlo jej opravou, modernizáciou alebo iným spôsobom.

3: Doba poistenia: doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.

4: Havária : náraz alebo stret vozidla, v ktorom sa poistená vec nachádza, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret je zrážka vozidla s pohyblivým objektom.

5: Krádež vlámaním : prisvojenie si poistenej veci páchateľom z uzavretého priestoru za použitia:

 • a) nástroja, ktorý nie je určený k jeho riadnemu otváraniu,
 • b) kľúča určeného k jeho riadnemu otváraniu, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou.

6: Lúpež : privlastnenie si poistenej veci páchateľom za použitia násilia, alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému, osobe poistenému blízkej, alebo proti inej osobe, využívajúcej poistenú vec so súhlasom poisteného.

7: Mobilný telefón – prenosné elektronické zariadenie používané poisteným na hlasovú, textovú, obrazovú a dátovú komunikáciu.

8: Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle, neúmyselné a nepredvídané poškodenie poistenej veci vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňujú funkčnosť poistenej veci a ktoré vyžaduje opravu alebo výmenu jej súčastí alebo celku.

9: Nová cena veci: cena rovnakej novej veci alebo novej veci s porovnateľnými parametrami ako mala poistená vec ku dňu poistnej udalosti.

10: Odcudzenie: strata poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním.

11: Osoba blízka: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a manželka, rodičia manžela alebo manželky; za osobu blízku sa tiež považuje druh alebo družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.

12: Poistený: osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.

13: Poistená vec: mobilný telefón vo vlastníctve poisteného, zakúpený u Predajcu poisteným na súkromné použitie, uvedený v poistnej zmluve a týchto poistných podmienkach.

14: Poistná suma: kúpna cena poistenej veci, stanovená predajcom a uvedená v poistnej zmluve.

15: Poistník: osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník a poistený môžu byť tou istou osobou.

16: Poisťovateľ : AGA International SA – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, so sídlom Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, IČ: 276 33 900, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej „poisťovateľ“).

17: Príslušenstvo mobilného telefónu: vec, ktorá je určená k používaniu spolu s mobilným telefónom, ale ktorá nie je jeho neoddeliteľnou súčasťou, napríklad nabíjačka, handsfree, puzdro, držiak, headset, bluetooth, dátové káble, prívesky, sluchátka, ochrana displeja, pamäťová karta, čítačka a podobne.

18: Predajca: predajca mobilných telefónov.

19: Schéma amortizácie: Časová hodnota poistenej veci bude poisťovateľom stanovená na základe celkovej doby, ktorá uplynula od nákupu poistenej veci do vzniku poistnej udalosti, kde budú zohľadnené 60-dňové intervaly.

20: SIM karta – aktívna účastnícka identifikačná karta pre mobilnú telefónnu sieť bez ohľadu na skutočnosť, či ide o predplatenú SIM kartu alebo nie.

21: Spoluúčasť: zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.

22: Tretia osoba: akákoľvek iná osoba než poistený, alebo akákoľvek iná osoba, ktorú poistený neoprávnil k používaniu poistenej veci.

23: Uzavretý priestor:

 • a) uzamknutá a uzavretá budova alebo
 • b) uzamknuté vozidlo s uzavretou karosériou alebo
 • c) uzamknutý trezor alebo pevná uzamknutá skrinka

24: Voda z vodovodného zariadenia: voda, iná kvapalina alebo para uniknutá v dôsledku chybnej obsluhy alebo poruchy mimo svoj obvyklý priestor:

 • a) potrubia alebo zariadenia, privádzajúceho alebo odvádzajúceho vodu, paru alebo inú kvapalinu alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia.
 • b) vykurovacieho, vzduchotechnického, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia.
 • c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarenej ochrany.
 • d) akvária s objemom 50 a viac litrov alebo bazénu pevne spojeného so zemou.

25: Zneužitie mobilného telefónu – neoprávnené nakladanie s poisteným mobilným telefónom a SIM kartou, v ktorého dôsledku došlo k vzniku nákladov, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi a ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s odcudzením mobilného telefónu a SIM karty.

26: Strata : zánik možnosti hmotne disponovať s poistenou vecou, pričom sa nejedná o odcudzenie podľa bodu 10 tohto článku.

27: Živelná udalosť: mimoriadna udalosť pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Článok IV.

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je vec (viď Článok 3, Výklad pojmov, „Poistená vec“), zakúpená u Predajcu.

Článok V.

Právne úkony a doručovanie

1: Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a týchto VPP-MT1-platné pre poistníka platia primerane i pre poisteného. Povinnosti poistníka, pokiaľ ním nie je poistený, je zoznámiť poisteného s poistnou zmluvou a týmito VPP-MT1.

2: Pre právne úkony, týkajúce sa poistenia, je potrebná písomná forma, pokiaľ nie je v týchto VPP-MT1 alebo v poistnej zmluve stanovené inak.

3: Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom alebo oprávneným zástupcom poisťovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak.

4: Písomnosti poisťovateľa, určené poistníkovi, resp. poistenému sú doručované poštou, môžu však byť doručené aj oprávneným zástupcom poisteného, a to na poslednú adresu známu poisťovateľovi. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na poštovom podniku kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta nie je možné zistiť na poslednej známej adrese, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

5: Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky ( telefón, e-mail, SMS, fax) ku vzájomnej komunikácii s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistnej udalosti a ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, nenahrádzajú však písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.

6: Právne úkony týkajúce sa poistenia, pre ktoré zákon nevyžaduje povinne písomnú formu, môžu byť vykonané tiež e-mailom alebo telefonicky. Poisťovateľ je oprávnený určiť na svojej internetovej stránke, ktoré právne úkony nemusia mať písomnú formu.

7: Poistník a poistený, pokiaľ je iný než poistník, uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú súhlas so zaobstaraním, použitím a i následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov, uskutočnených medzi ním a poisťovateľom, prípadne asistenčnou službou, a to v súvislosti v výkonom poisťovacej činnosti poisťovateľom, obzvlášť pri správe poistenia a likvidácii poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy a to na technických prostriedkoch, umožňujúcich ich záznam, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností, súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

8: Uplatnenie práv, vyplývajúcich z poistnej zmluvy prináleží poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo nie je dojednané inak.

9: Poistník ani poistený nemá právo postúpiť akýkoľvek nárok alebo právo, vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktorou bolo uzavreté poistenie mobilného telefónu podľa týchto VPP-MT1, na tretiu osobu alebo tretie osoby.

10: Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výhradne osoba oprávnená jednať jej menom alebo osoba splnomocnená.

11: Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej lehote. Premlčacia lehota začína plynúť rok po vzniku poistnej udalosti.

12: V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP-MT1. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP-MT1 dohodnutá v poistnej zmluve je účinná najskôr od okamihu, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.

Článok VI.

Spoluúčasť

1: Spoluúčasť je zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.

2: Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu sa zjednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 10%.

3: Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci tohto poistenia je poskytované maximálne do výšky limitu poistného plnenia vrátane spoluúčasti za celú dobu trvania poistenia.

Článok VII.

Vznik poistenia

1: Návrh poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať zaplatením poistného. Poistná zmluva je uzatvorená v okamihu zaplatenia poistného, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

2: Poistenie vzniká dňom, uvedeným v návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) ako počiatok poistenia.

3: Pokiaľ je deň počiatku poistenia podľa odstavca 2 tohto článku zhodný s dňom vyhotovenia návrhu, poistenie vzniká v okamihu zaplatenia poistného, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

4: Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, pokiaľ nebude poistné uhradené do konca lehoty určenej na zaplatenie poistného, stanovenej v návrhu.

5: Za okamih zaplatenia poistného sa považuje deň, hodina a minúta zaplatenia príslušnej čiastky poistného:

 • a) v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorej prostredníctvom predajca doručí poistenú vec poistenému
 • b) vkladom alebo úhradou na platobný účet predajcu prostredníctvom platobného prostriedku, aj keď bude poistné pripísané na platobný účet predajcu neskôr, než v deň vkladu poukázania alebo úhrady poistného.

Článok VIII.

Doba poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve stanovené inak.

Článok IX.

1: Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve sa vykonávajú so súhlasom oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak.

2: Zánik poistenia Poistenie zaniká v súlade so Zákonom:

 • a) uplynutím poistnej doby;
 • b) dňom ukončenia vlastníckeho vzťahu poisteného k poistenej veci, bez ohľadu na to, akým spôsobom k nemu dôjde;
 • c) dňom straty poistenej veci nahlásenej poisteným poisťovateľovi;
 • d) dňom zániku, krádeže alebo zničenia poistenej veci, bez ohľadu na to, či takúto krádež alebo zničenie poisťovateľ uznal ako poistnú udalosť;
 • e) dňom smrti poisteného;
 • f) pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka;
 • g) výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka;
 • h) odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka;
 • i) odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka;
 • j) písomnou dohodou zmluvných strán;
 • k) ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovenými Zákonom.

3: Poistenie môže písomne vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne. Poistenie zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, uvedených v tomto Článku, ktorá nastane ako prvá.

2: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok X.

Doba poistenia

1: Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia poistenej veci sa uzatvára na dobu určitú.

2: Poistná zmluva sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku od uzatvorenia poistenia.

Článok XI.

Rozsah poistenia

1: Toto poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie, odcudzenie a zneužitie poistenej veci.

2: V prípade náhodného poškodenia sa poistenie vzťahuje na náhodné poškodenie poistenej veci (pokiaľ nie je vylúčené v čl. 12 týchto VPP-MT1), a to obzvlášť :

 • a) jeho pádom,
 • b) vniknutím kvapaliny do elektronických častí poistenej veci,
 • c) mechanickým poškodením poistenej veci počas prepravy od predajcu do domácnosti poisteného,
 • d) vniknutím cudzích predmetov do poistenej veci.

3: Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na poškodenie displeja a dotykovej vrstvy mobilného telefónu.

4: V prípade odcudzenia sa poistenie vzťahuje na stratu poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním. 4.1. V prípade odcudzenia poistenej veci krádežou vlámaním do motorového vozidla sa poistenie vzťahuje len na udalosti, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

 • a) poistený musí vierohodne preukázať, že došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla a
 • b) poistená vec bola uložená v uzamknutom batožinovom priestore motorového vozidla alebo uzavretom uzamknutom strešnom nosiči tak, že ho nebolo zvonku vidieť a na motorovom vozidle boli riadne uzamknuté všetky dvere vrátane batožinového priestoru a strešného nosiča a motorové vozidlo malo úplne zatvorené všetky okná.

5: V prípade poistenia zneužitia mobilného telefónu sa poistenie vzťahuje na: 5.1. Odcudzenie mobilného telefónu spoločne so SIM kartou – v takomto prípade je poistený povinný odcudzenie mobilného telefónu nahlásiť polícii a vyžiadať si policajný protokol; poistenie sa vzťahuje iba na mobilný telefón vo výlučnom vlastníctve poisteného. 5.2. Zneužitie mobilného telefónu; náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi (prevolané náklady) a ktoré evidentne vznikli v období od odcudzenia mobilného telefónu do okamihu nahlásenia odcudzenia operátorovi; a to vrátane nákladov na zablokovanie SIM karty, pokiaľ ku zneužitiu mobilného telefónu došlo preukázateľne po jeho odcudzení spoločne so SIM kartou; 5.3. Poistenie pre prípad zneužitia mobilného telefónu sa nevzťahuje na príslušenstvo mobilného telefónu.

Článok XII.

Výluky z poistenia

1: Poistenie sa nevzťahuje na škody:

 • a) spôsobené akýmkoľvek úmyselným poškodením poistenej veci alebo spôsobené vedomou nedbalosťou,
 • b) spôsobené priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššej moci, spôsobené priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej energie, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, sabotážou, represívnymi zásahmi štátnych orgánov, živelnou udalosťou.
 • c) vzniknuté v dôsledku závady na poistenej veci, za ktorú zodpovedá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe svojho prehlásenia predajca.
 • d) na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený pri kúpe poistenej veci a na ďalšie poškodenia, ktoré predajca už vylúčil vo svojej záruke.
 • e) spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou poistenej veci, preťažovaním poistenej veci, používaním poistenej veci v rozpore s pokynmi výrobcu (napr. použitím výrobcom neschválených doplnkov,
 • f) vzniknuté bežným opotrebovaním, na súčastiach poistenej veci spotrebného charakteru, podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu a častej výmene a na príslušenstvo poistenej veci, ako napríklad batérie, akumulátory, zdroje svetla, náplne, tesnenia, elektroinštalácie, filtre, poistky, pamäťové zariadenia, obaly, dotykové pero.

2. Ďalej sa poistenie nevzťahuje na:

 • a) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa,
 • b) zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti so závadou poistenej veci vrátane následných škôd, spôsobených poškodenou poistenou vecou.
 • c) zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, náklady na obnovu alebo prenos dát, uložených v poistenej veci,
 • d) estetický nedostatok (napríklad poškrabanie, zárez, prasklina), ktorý neznižuje ani neobmedzuje funkčnosť poistenej veci,
 • e) náhodné poškodenie, vzniknuté postupným pôsobením korózie, vlhkosti, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením chemických, biologických, teplotných a elektrických vplyvov,
 • f) poistenú vec, ktorý opravoval iný subjekt, než servis určený poisťovateľom,
 • g) akúkoľvek stratu poistenej veci, okrem straty poistenej veci v dôsledku lúpeže a krádeže vlámaním,
 • h) odcudzenie poistenej veci z vozidla, okrem prípadu uvedeného v čl. 10 ods. 2, bod 2.1 týchto VPP-MT1,
 • i) náhodné poškodenie spôsobené používaním náhodne poškodenej veci bez vykonania opravy náhodného poškodenia,
 • j) náhodné poškodenie v dôsledku výpadkov alebo prerušenia dodávok elektrickej energie,
 • k) odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poistenej veci a ďalšieho vonkajšieho zariadenia,
 • l) akýkoľvek prípad odcudzenia poistenej veci, ktorý poistený nenahlásil polícii najneskôr do 24 hodín po zistení odcudzenia poistenej veci,
 • m) náklady na bežnú údržbu, nastavenia alebo úpravu poistenej veci vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ k náhodnému poškodeniu došlo v súvislosti s týmito činnosťami,
 • n) náklady vynaložené na odstránenie funkčných závad, pokiaľ tieto závady neboli spôsobené náhodným poškodením poistenej veci, za ktoré bolo poskytnuté poistné plnenie.

Článok XIII.

Limit poistného plnenia

Limitom poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom je poistná čiastka (viď. Výklad pojmov), ponížená o čiastku stanovenú na základe schémy amortizácie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok XIV.

Poistné

1: Poistné je cena za poistenie. Poistné sa stanovuje podľa rozsahu poistenia a jeho výška je uvedená v poistnej zmluve.

2: U poistenia uzavretého na dobu určitú je poistné splatné jednorázovo za celú dobu poistenia (jednorazové poistné). Jednorazové poistné je splatné v deň počiatku poistenia.

3: Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia.

4: Pokiaľ poistenie zaniklo podľa čl. 7 ods. 3 písm. e) týchto VPP-MT1, prináleží poisťovateľovi poistné do konca doby poistenia.

Článok XV.

Poistná udalosť

1: Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-MT1 spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

2: V prípade poistenia zneužitia poistenej veci sa poistnou udalosťou rozumie finančná strata poisteného, ku ktorej dôjde počas poistnej doby odcudzením mobilného telefónu a zneužitím SIM karty.

Článok XVI.

Povinnosti poistníka a poisteného

1: Poistník/ poistený je povinný:

 • a) dodržiavať povinnosti stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • b) pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poistenia alebo poistnej udalosti,
 • c) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že poistený poistil vec u iného poisťovateľa alebo že uzatvoril obdobné poistenie i u iného poisťovateľa,
 • d) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne písomne zmenu vlastníka poistenej veci,
 • e) oznámiť poisťovateľovi písomne akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy a osobných údajov, ktoré boli podkladom počas uzatvárania poistnej zmluvy , a to najneskôr do 5 pracovných dní od tejto zmeny,
 • f) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, obzvlášť nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škody, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo predpismi vydanými na ich základe, alebo povinnosti, ktoré prevzal uzatvorením poistnej zmluvy; poistený nesmie tiež strpieť porušovanie týchto predpisov a povinností zo strany tretích osôb; poistený je ďalej povinný zaistiť udržiavanie poistených vecí v dobrom technickom stave a používať ich iba k účelu stanovenému zákonom,
 • g) uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, pokiaľ si ich vyžiada za účelom riešenia poistnej udalosti,
 • h) uchovávať poistenú vec v ochrannom puzdre,
 • i) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od poistnej udalosti, oznámiť poisťovateľovi, že nastala poistná udalosť, a do 15 dní od poistnej udalosti predložiť poisťovateľovi hlásenie o rozsahu poškodenia poistenej veci,
 • j) preukázať vznik a rozsah vzniknutej škody,

2: V prípade škody spôsobenej odcudzením poistenej veci je poistený povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom (oznámením o odcudzení príslušnému orgánu polície).

3: V prípade zneužitia mobilného telefónu predložiť poisťovateľovi:

 • a) vyúčtovanie mobilného operátora s označením reklamovaných telefónnych hovorov a potvrdenie operátora o zablokovaní mobilného telefónu vrátane čiastky za blokovací poplatok,
 • b) faktúru alebo účet za vyhotovenie novej SIM karty,
 • c) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom polície odcudzenie poistenej veci,
 • d) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi prípadný nález odcudzeného poistenej veci a vrátiť prijaté poistné plnenie,

4: V prípade odcudzenia je poistený povinný:

 • a) doložiť dôkaz o násilnom vniknutí do uzavretého priestoru alebo doložiť dôkaz o použití kľúča určeného k jeho riadnemu otvoreniu, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou,
 • b) doložiť úradný preklad dokladov preukazujúcich vznik poistnej udalosti, pokiaľ sú vyhotovené v inom než slovenskom alebo českom jazyku,

5: Ďalej je poistený povinný:

 • a) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne odstúpenie od kúpnej zmluvy na poistenú vec,
 • b) dodržiavať pokyny poisťovateľa alebo poisťovateľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a dať si poistenú vec opraviť v servise určenom poisťovateľom

6: V poistnej zmluve sa môžu poistník a poisťovateľ dohodnúť na ďalších povinnostiach poistníka a poisteného.

Článok XVII.

Povinnosti a práva poisťovateľa

1: Poisťovateľ je povinný:

 • a) Dodržiavať povinnosti pre neho vyplývajúce zo zákona, ostatných všeobecne záväzných predpisov a týchto VPP-MT1,
 • b) Prejednať s poisteným výsledky šetrenia poistnej udalosti, pokiaľ o to poistený písomne požiada,
 • c) Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzatváraní poistnej zmluvy, jej správe alebo likvidácii poistnej udalosti; to neplatí, pokiaľ poistník alebo poistený dá písomný súhlas k poskytnutiu informácií, alebo pokiaľ poskytnutie informácie ukladá alebo povoľuje zákon,
 • d) Poskytnúť poistné plnenie, pokiaľ vzniklo právo na poistné plnenie do 15 dní od skončenia šetrenia poistnej udalosti, potrebného k zisteniu rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť

2: Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť údajov potrebných pre výpočet poistného a poistného plnenia a používať zistené údaje k účelom správy poistenia a likvidácie poistnej udalosti,

Článok XVIII.

Poistné plnenie

1: Pokiaľ vznikla povinnosť poisťovateľa plniť, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP-MT1 a podmienok, dojednaných v poistnej zmluve poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

2: Právo na poistné plnenie môže poistený uplatniť len na území Slovenskej republiky.

3: Poistné plnenie za všetky poistné udalosti sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistného plnenia za celú dobu trvania poistenia. Výšku limitu poistného plnenia určí poisťovateľ na základe nasledujúcej amortizačnej schémy, kedy prihliadne k časovej hodnote poistenej veci. V prvom intervale 60 dní odo dňa nákupu bude amortizácia vo výške 28%, v druhom intervale bude amortizácia navýšená o 3,5%, v ďalších 60 dňových intervaloch bude amortizácia navýšená vždy o 2%.

4: V prípade náhodného poškodenia poistenej veci poisťovateľ uhradí náklady na nové alebo použité náhradné súčiastky od ktoréhokoľvek výrobcu, vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ bude poistená vec opravená v servise určenom poisťovateľom. Vymenené súčiastky musia mať rovnakú funkčnosť ako súčiastky pôvodné. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných dielov započítavajú tiež náklady na dopravu poistenej veci zo servisu, pokiaľ túto dopravu zorganizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner (vrátane dopravy vykonanej poisteným, pokiaľ ju poisťovateľ dopredu schválil), poštovné za odoslanie poistenej veci zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu poisťovateľom určeného alebo odporúčaného technika na mieste vzniku poistnej udalosti.

5: Pokiaľ náklady na opravu v prípade náhodného poškodenia poistenej veci presiahnu novú cenu veci alebo je vec neopraviteľná, má poistený právo na výmenu náhodne poškodenej veci za novú, so zhodnými alebo porovnateľnými parametrami, maximálne do výšky limitu.

6: Pokiaľ poisťovateľovi vzniknú náklady v súvislosti so zisťovaním rozsahu poškodenia poistenej veci a zistí sa že poistenému nevzniká podľa týchto VPP-MT1 nárok na poistné plnenie, tieto náklady idú na vrub poisteného.

7: Poisťovateľ nahradí tiež primerané náklady v súvislosti s výmenou poistenej veci v dobe poistnej udalosti obvyklé, a to náklady na dopravu poistenej veci zo servisu alebo od predajcu, prípadné náklady na dopravu a náklady za práce, ktoré boli vykonané na poistenej veci za účelom zistenia rozsahu poškodenia. Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci sa vlastníkom poistenej veci stáva poisťovateľ a poistenie zaniká.

Článok XIX.

Zníženie a zamietnutie poistného plnenia

1: Pokiaľ porušil poistený povinnosti stanovené zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo povinnosti uvedené vo VPP-MT1, obzvlášť v čl. 16 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

2: Poisťovateľ má právo plnenie z ktorejkoľvek poistnej udalosti primerane znížiť, pokiaľ na základe vedome nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré poistník alebo poistený uviedol pri uzatváraní poistenia, stanovil nižšie poistné.

3: V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy má poisťovateľ právo znížiť výšku nespotrebovaného poistného o manipulačný administratívny poplatok.

4: Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade, že v dobe vzniku poistnej udalosti nebol mobilný telefón uložený v ochrannom puzdre.

5: Poisťovateľ má právo zamietnuť plnenie z poistnej zmluvy, pokiaľ sa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé alebo nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia a ktorá bola pre uzatvorenie poistnej zmluvy podstatná.

6: Poisťovateľ má právo zamietnuť plnenie z poistnej udalosti, pokiaľ poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach, týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo výšku nároku.

7: Pokiaľ poistený spôsobí poisťovateľovi zvýšenie nákladov tým, že v dôsledku jeho jednania je nutné rozhodujúce skutočnosti zisťovať opakovane, poisťovateľ má právo znížiť plnenie z poistnej udalosti o výšku takto vzniknutých nákladov.

8: V prípade poistného plnenia formou úhrady nákladov na opravu poistenej veci, náklady na opravu vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov, uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku idú na vrub poisteného.

9: V prípade poistného plnenia formou výmeny poistenej poškodenej veci za novú, bude poistený hradiť primerané náklady, súvisiace s výmenou poistenej veci, ktoré boli v dobe poistnej udalosti obvyklé, vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku

3: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XX.

Spôsob vybavovania sťažností

1: Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, alebo zaslať poštou na adresu sídla poisťovateľa.

2: Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Pokiaľ je sťažovateľ fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodný názov a adresu sídla právnickej osoby.

3: Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadavkou či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu z predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ neodkladne vyrozumený.

4: V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na NBS, ktorá je poverená vykonávaním dohľadu nad poisťovateľom.

Posledná aktualizácia: 19.04.2017