Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

 

Všeobecné ustanovenia

 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim, resp. obchodníkom mobil online, s.r.o. a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu na web-stránkach predávajúceho: www.mobilonline.sk a www.teletok.hu resp. na online trhu.

 

Predávajúci je obchodná spoločnosť mobil online, s.r.o., M. Rázusa 13, Lučenec 984 01, IČO: 44 547 722, DIČ: 2022734318, IČDPH: SK2022734318, tel.: 0940 600 100, e-mail: info@mobilonline.sk, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15812/S. 

 

Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

 

Online trh je služba, ktorá pomocou softvéru, vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie umožňuje spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi odlišnými od prevádzkovateľa online trhu alebo s inými spotrebiteľmi.

 

Prevádzkovateľ online trhu je osoba, ktorá prevádzkuje a poskytuje spotrebiteľom online trh, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania..

 

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru od Predávajúceho, za ktorý sa Kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu, jej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP.

 

Zmluvné strany Kúpnej zmluvy – Predávajúci a Kupujúci.

 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predávajúci v súlade s ustanovením § 2 písm. l) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje Spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

 

Právne vzťahy Predávajúceho s Podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

 

Ceny sú uvedené v eurách, obsahujú zákonom predpísanú DPH a je v nich zahrnuté balné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 

Článok II.

 

Objednávka

 

1.Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na web-stránkach www.mobilonline.sk písomnou formou: e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Objednávku možno vykonať bez registrácie alebo s registráciou Kupujúceho na internetovej stránke www.mobilonline.sk.

 

3. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

4. Každý kupujúci má právo byť informovaný o novo-publikovaných produktoch a špeciálnych akciách pravidelnými správami, na ktorých odber môže dať súhlas pri registrácii a zároveň môže kedykoľvek tento odber zrušiť.

 

5. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme predávajúceho. Tým vzniká právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky s kódovým číslom objednávky elektronickou formou (e-mailom).

 

6. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, spoločnosť mobil online, s.r.o., vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

 

7.Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená. Rovnako je Predávajúci oprávnený zrušiť objednávku, ak kontaktné údaje Kupujúceho nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári alebo ak požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu. O čom Kupujúceho bezodkladne informuje emailom.

 

8. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu info@mobilonline.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

9. Objednávky budú spracované Predávajúcim v pracovných dňoch medzi 08:00 a 17:00 hodinou. Všeobecný termín plnenia je od 3 do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky a to v závislosti od toho, či sa tovar nachádza na sklade alebo nie. Ak sa Zmluvné strany nedohodli na čase plnenia, Predávajúci je povinný plniť zmluvu najneskôr do tridsiatich dní od prijatia objednávky Kupujúcim.

 

Článok III.

 

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 

1.Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránkach www.mobilonline.sk a www.teletok.hu predávajúceho mobil online, s.r.o. je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci - objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí
 • zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho
 • zaplatením v hotovosti v jednej z predajní predávajúceho.

 

2.Obchodník je povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Predchádzajúca cena tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny. Obchodník môže pri postupnom znižovaní ceny tovaru uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu tovaru pred prvým znížením ceny tovaru bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru. ( § 7 ods. 1, 2, 3 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. Vlastnícke právo k predanej veci a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty veci prechádza na kupujúceho okamihom dodania. Platba na dobierku je spoplatnená sumou 2 €.

 

Článok IV.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

 

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení Objednávky.
 2. Vec sa považuje za dodanú v okamihu, keď ju prevezme kupujúci alebo ním určená osoba, alebo keď ju predávajúci odovzdá prepravcovi, ktorého poveril kupujúci mimo možností prepravy, ktoré ponúkol kupujúcemu predávajúci.

 

3. Predávajúci - spoločnosť mobil online, s.r.o. zabezpečuje dodanie tovaru* nasledovnými spôsobmi:

 • a) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 5,19 €
 • b) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – platba vopred na účet: 3,19 €
 • c) Doručenie prostredníctvom Packeta – platba vopred na účet: 2,59 €
 • d) Nadrozmerná preprava – dobierka: 19,99 €
 • e) Nadrozmerná preprava – platba vopred na účet: 19,99 €
 • f) Osobný odber na predajni (prevádzke) – platba v hotovosti: 1,00 €
 • g) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 6,49 €
 • h) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – platba vopred na účet: 5,99 €
 • i) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 1500 HUF
 • j) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – platba vopred na účet: 750 HUF

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

 

4. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

 

5. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávky alebo ak sa :

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru. 

 

6. Pri osobnom prevzatí tovaru a pri prevzatí tovaru doručeného zamestnancom predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať správnosť druhu a množstva prebratého tovaru, kompletnosť a neporušenosť obalu tovaru. Svojím podpisom na dodacom liste kupujúci potvrdzuje správnosť druhu a množstva prebratého tovaru a jeho neporušený obal. Pokiaľ má zásielka niektorú z uvedených vád je kupujúci povinný neprevziať zásielku a spísať so zamestnancom predávajúceho Zápis o škode na zásielke. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú predávajúcim uznané.

 

7. Pri prevzatí tovaru od zasielateľskej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra, a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti kuriéra. Svojím podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, resp. nekorešponduje množstvo prebratého tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru pri preprave nebudú predávajúcim akceptované.

 

8. Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od Slovenskej pošty, a.s. skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade porušenia obalu zásielky je kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Svojim podpisom na doručovacom hárku, resp. doručovacom lístku kupujúci potvrdzuje neporušenosť obalu zásielky. Dodatočné reklamácie na poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

 

9. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu reklamacie@mobilonline.sk do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

10. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, predávajúci mu je oprávnený účtovať podľa § 442 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka), náklady spojené s poštovným a balným 5,99€. To neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave. Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. 

 

11. Zákazník má možnosť vytvoriť si v internetovom obchode predávajúceho nezáväznú rezerváciu tovaru, ktorý si následne prevezme v kamennom obchode a priamo tu zaň uhradí predajňovú cenu, nie cenu uvedenú na internetovom obchode predávajúceho. V takomto prípade zákazníkovi nebude účtovaná doprava a vytvorením nezáväznej objednávky nevznikne zmluvný vzťah medzi budúcim predávajúcim a budúcim kupujúcim, teda sa nejedná o uzatvorenie zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zákazník má lehotu 5 dní odo dňa vytvorenie nezáväznej objednávky na vyzdvihnutie rezervovaného tovaru v predajni. Pokiaľ v uvedenej lehote dôjde k vyzdvihnutiu tovaru v kamennej predajni, predávajúci vystaví zákazníkovi doklad o úhrade. Až v tomto okamihu vznikne vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ide teda o kúpu tovaru v kamennom obchode. Zákazník má právo nevyzdvihnúť si tovar v uvedenej lehote, resp. po prezretí rezervovaného tovaru si tento nezakúpiť v kamennej predajni. V tomto prípade sa na kupujúceho nevzťahuje zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kupujúcemu teda nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Darčeková poukážka: Poukaz bude doručený na Vašu zadanú e-mailovú adresu.  Na poukaze bude uvedený jedinečný zľavový kód, ktorý je možné uplatniť len pri nákupe na našom e-shope. Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Pri využití poukazu je nevyhnutné spotrebovať celú jeho hodnotu. Ak je hodnota danej objednávky v e-shope nižšia než hodnota poukazu, zostávajúca čiastka sa nevracia. V prípade, že je vyššia, jednoducho sa doplatí len suma, ktorá presahuje hodnotu poukazu. Darčeková poukážka je platná 1 rok od zakúpenia. Darčekovú poukážku nie je možné vrátiť.

 

Ochranné fólie na mieru: Tovar nie je možné po nalepení vrátiť ani reklamovať, pretože sa už považuje za použitý.

 

4ka: Rýchla SIMka s paušálom ZADARMO nie je súčasťou vrátenia tovaru objednaného cez e-shop do 14-tich dní bez udania dôvodu. Takúto vratku akceptujeme len v tom prípade, ak je 4ka – Rýchla SIMka s paušálom ZADARMO nepoužitá, v pôvodnom stave.

 

Článok V.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ 

1.Podľa § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. a) bod. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom  lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2.Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu s označením všetkých údajov slúžiacich k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. 

3. Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred prevzatím tovaru.

4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§ 21 ods. 1 a 3 zákona č. 108/2024 Z.z.)

5. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

6. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť). Všetky platby budú vrátené spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je 

 • poskytnutie služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
 • dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
 • dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 • dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal, dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
 • dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
 • tovar zakúpený na verejnej dražbe,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,
 • dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak    
 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a 
 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu. (§ 19 ods. 1, zákona č. 108/2024 Z.z.).

 

7.Spotrebiteľ odoslaním objednávky Predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 5 a § 15 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

8. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa § 19 zákona 108/2024 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

9. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť mobil online, s.r.o. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, spoločnosti mobil online, s.r.o., bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti, prípadne tovar bude priamo odovzdaný na niektorej z prevádzok spoločnosti mobil online, s.r.o.. Predávajúci je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom ak sa na tom spotrebiteľ s predávajúcim dohodli a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§ 22 ods. 1, 2, 3, 5 a 6 zákona č. 108/2024 Z.z.). 

10. Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ musí mať možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od Spotrebiteľa sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, napríklad zakúpený tovar by mal Spotrebiteľ len vyskúšať, ale nemal by ho používať, čo prezumuje povinnosť vrátiť tento tovar s pôvodnými ochrannými alebo identifikačnými prvkami. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu.

11. Kupujúci spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovaru, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe Kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar len poškodený spotrebiteľom, môže predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu spotrebiteľovi právo na náhradu škody.  


 

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej predmetom je digitálne plnenie : 

 

1.Zmluvou s digitálnym plnením je každá spotrebiteľská zmluva, na základe ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať digitálne plnenie, a spotrebiteľ platí alebo sa zaväzuje zaplatiť cenu vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty, alebo poskytuje alebo sa zaväzuje poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje, a to aj vtedy, ak sa digitálne plnenie vyvíja podľa špecifikácií spotrebiteľa.

2. Spotrebiteľ má  právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak je jej predmetom dodanie digitálneho obsahu, ktorý predávajúci dodáva inak ako na hmotnom nosiči. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti zákazníkovi všetky platby prijaté na základe zmluvy do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri zaplatení ceny, ak zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s vrátením znáša Predávajúci. Zákazník nemá právo odstúpiť v prípade, ak je predmetom zmluvy dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak  dodávanie digitálneho obsahu začalo a Spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu. (§ 19 ods. 1 písm. m.) bod 1. a 2., zákona č. 108/2024 Z.z.).

3. Spotrebiteľ nie je povinný platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo dohodnuté požiadavky a všeobecné požiadavky podľa  § 852d zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník . Ak však bolo v zmluve dohodnuté dodávanie digitálneho plnenia nepretržite počas dohodnutej doby, Predávajúci vráti spotrebiteľovi len pomernú časť zaplatenej ceny za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo dohodnuté  požiadavky a všeobecné požiadavky zákona, a časť ceny, ktorú spotrebiteľ zaplatil vopred za dodávanie digitálneho plnenia za čas po odstúpení od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný zdržať sa užívania digitálneho plnenia a jeho poskytovania tretím osobám.

5. Predávajúci môže do 14 dní po oznámení spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy požiadať spotrebiteľa o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom mu dodal digitálny obsah. Spotrebiteľ vráti hmotný nosič na náklady Predávajúceho a bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti Predávajúceho.

 

6. Po odstúpení od zmluvy sa Predávajúci zdrží používania obsahu, ktorý spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia. 

To neplatí, ak tento obsah 

a) nemožno využiť inak ako vo väzbe na digitálne plnenie Predávajúceho, 

b) sa vzťahuje výlučne na aktivity spotrebiteľa pri užívaní digitálneho plnenia Predávajúceho, 

c) Predávajúci zlúčil s iným obsahom, od ktorého ho nemožno oddeliť vôbec alebo bez vynaloženia neprimeraného úsilia, 

d) spotrebiteľ vytvoril spolu s inými spotrebiteľmi, ktorí sú oprávnení ďalej obsah užívať.

 

7. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci sprístupní spotrebiteľovi na jeho žiadosť všetok obsah, ktorý spotrebiteľ poskytol alebo vytvoril pri užívaní digitálneho plnenia, okrem obsahu podľa bodu 6. písm. a) až c). Predávajúci sprístupní obsah spotrebiteľovi v primeranej lehote, bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

8. Po odstúpení od zmluvy môže Predávajúci zamedziť spotrebiteľovi v ďalšom užívaní digitálneho plnenia, najmä zamedziť mu prístup k digitálnemu plneniu alebo zrušiť mu užívateľský účet. Bod 7. druhá veta tým nie je dotknutá.


Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ktorý je podnikateľ.

Vyplňte a zašlite nám formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

>> na stiahnutie vo formáte .pdf 


Poučenie >> na stiahnutie vo formáte .pdf 

 

Článok VI.

 

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

 

1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

 

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii do Klubu Mobilonline alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu v Klube Mobilonline a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.

 

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

 

5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

 

8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, len s Vašim predchádzajúcim súhlasom, na účely marketingu služieb a zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. 

 

Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.

 

Článok VII.

 

Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

Článok VIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.07.2024 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Článok IX.

 

Alternatívne riešenie sporov – ARS

 

ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

 

2. Spotrebiteľ, v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : reklamacie@mobilonline.sk )

V prípade, že predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

 

3. Spotrebiteľ môže na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2024