Zavrieť ikona

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim mobil online, s.r.o. a kupujúcim, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu na web-stránkach predávajúceho: www.mobilonline.sk a www.teletok.hu.

Predávajúci je obchodná spoločnosť mobil online, s.r.o., M. Rázusa 13, Lučenec 984 01, IČO: 44 547 722, DIČ: 2022734318, IČDPH: SK2022734318, tel.: 0940 600 100, e-mail: info@mobilonline.sk, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15812/S.

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku systémom obchodu predávajúcemu.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 

Článok II.

Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka obchodu na web-stránkach www.mobilonline.sk písomnou formou: e-mailom, poštou alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

3. Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité v rámci vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

4. Každý kupujúci je informovaný o novo-publikovaných produktoch a špeciálnych akciách pravidelnými správami, ktorých príjem môže kedykoľvek zrušiť.

5. Po doručení objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Kupujúci obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).

6. V prípade korektnej objednávky bude kupujúci e-mailom alebo telefonicky informovaný o termíne dodávky objednaného tovaru. V prípade nevyhovujúceho termínu dodávky tovaru je možné dohodnúť iný termín. Po tomto termíne si predávajúci, spoločnosť mobil online, s.r.o., vyhradzuje právo vyhlásiť objednávku za neplatnú.

7.Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak predmetný tovar bol uvedený na stránku v dôsledku systémovej chyby, alebo ak cena tovaru bola medzičasom zmenená.

8. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od jej odoslania. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu info@mobilonline.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zrušiť v prípadoch ak:

 • kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo sú chybne vyplnené v objednávkovom formulári
 • požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu

 

Článok III.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode na web-stránkach www.mobilonline.sk a www.teletok.hu predávajúceho mobil online, s.r.o. je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci - objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 • zaplatením dobierky v hotovosti pri jej prevzatí
 • zaplatením bezhotovostným stykom na účet predávajúceho
 • zaplatením v hotovosti v jednej z predajní predávajúceho.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru kupujúcim zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Článok IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na adresu uvedenú kupujúcim pri potvrdení objednávky

2. Predávajúci - spoločnosť mobil online, s.r.o. zabezpečuje dodanie tovaru* nasledovnými spôsobmi:

 • a) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 4,49 €
 • b) Komfortné doručenie kuriérskou službou GLS – platba vopred na účet: 2,49 €
 • c) Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty – platba vopred na účet: 2,49 €
 • d) Nadrozmerná preprava – dobierka: 19,99 €
 • e) Nadrozmerná preprava – platba vopred na účet: 19,99 €
 • f) Osobný odber na predajni (prevádzke) – platba v hotovosti: 1,00 €
 • g) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 6,49 €
 • h) Doručenie kuriérskou službou do Českej republiky – platba vopred na účet: 5,99 €
 • i) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – dobierka (platba kuriérovi pri preberaní tovaru): 1299 HUF
 • j) Doručenie kuriérskou službou do Maďarskej republiky – platba vopred na účet: 999 HUF*

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej v objednávke.

4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednávky.

5. Pri osobnom prevzatí tovaru a pri prevzatí tovaru doručeného zamestnancom predávajúceho je kupujúci povinný skontrolovať správnosť druhu a množstva prebratého tovaru, kompletnosť a neporušenosť obalu tovaru. Svojím podpisom na dodacom liste kupujúci potvrdzuje správnosť druhu a množstva prebratého tovaru a jeho neporušený obal. Pokiaľ má zásielka niektorú z uvedených vád je kupujúci povinný neprevziať zásielku a spísať so zamestnancom predávajúceho Zápis o škode na zásielke. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú predávajúcim uznané.

6. Pri prevzatí tovaru od zasielateľskej spoločnosti je kupujúci povinný skontrolovať množstvo doručených balíkov, ktorých počet je uvedený na adresnom štítku umiestnenom na balíku a v doručovacom hárku kuriéra, a neporušenosť obalu všetkých balíkov zásielky za prítomnosti kuriéra. Svojím podpisom na doručovacom hárku kupujúci potvrdzuje správnosť množstva prebratých balíkov a ich neporušený obal. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) viditeľne porušená, poškodená alebo zničená, resp. nekorešponduje množstvo prebratého tovaru, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru pri preprave nebudú predávajúcim akceptované.

7. Kupujúci má povinnosť pri preberaní zásielky od Slovenskej pošty, a.s. skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade porušenia obalu zásielky je kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. Svojim podpisom na doručovacom hárku, resp. doručovacom lístku kupujúci potvrdzuje neporušenosť obalu zásielky. Dodatočné reklamácie na poškodenie tovaru pri preprave nebudú uznané.

8. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru doručeného v neporušenom obale, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu reklamacie@mobilonline.sk do 24 hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

9. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, predávajúci mu je oprávnený účtovať podľa § 442, odsek 1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka), náklady spojené s poštovným a balným 4,99€. To neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave. Kupujúci je povinný prevziať vec na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený podľa §614, odseky 1,5 zákona č. 40/1964 Zb. (Občianskeho zákonníka) účtovať kupujúcemu náklady spojené s uskladnením.

10. Zákazník má možnosť vytvoriť si v internetovom obchode predávajúceho nezáväznú rezerváciu tovaru, ktorý si následne prevezme v kamennom obchode a priamo tu zaň uhradí predajňovú cenu, nie cenu uvedenú na internetovom obchode predávajúceho. V takomto prípade zákazníkovi nebude účtovaná dopravavytvorením nezáväznej objednávky nevznikne zmluvný vzťah medzi budúcim predávajúcim a budúcim kupujúcim, teda sa nejedná o uzatvorenie zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zákazník má lehotu 5 dní odo dňa vytvorenie nezáväznej objednávky na vyzdvihnutie rezervovaného tovaru v predajni. Pokiaľ v uvedenej lehote dôjde k vyzdvihnutiu tovaru v kamennej predajni, predávajúci vystaví zákazníkovi doklad o úhrade. Až v tomto okamihu vznikne vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ide teda o kúpu tovaru v kamennom obchode. Zákazník má právo nevyzdvihnúť si tovar v uvedenej lehote, resp. po prezretí rezervovaného tovaru si tento nezakúpiť v kamennej predajni. V tomto prípade sa na kupujúceho nevzťahuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a kupujúcemu teda nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

11. Kupujúci má možnosť zvoliť si expresné doručenie objednávok v mestách Bratislava a Lučenec nasledovnými spôsobmi:
a) expresné doručenie do 1 hodiny - platba vopred na účet: 8,99 €
b) expresné doručenie ešte dnes - platba vopred na účet: 4,99 € 
c) expresné doručenie od - do - platba vopred na účet: 5,99 €
Služba expresné doručenie je dostupná každý deň okrem štátnych sviatkov pre konkrétne produkty.

Darčeková poukážka: Poukaz bude doručený na Vašu zadanú e-mailovú adresu.  Na poukaze bude uvedený jedinečný zľavový kód, ktorý je možné uplatniť len pri nákupe na našom e-shope. Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Pri využití poukazu je nevyhnutné spotrebovať celú jeho hodnotu. Ak je hodnota danej objednávky v e-shope nižšia než hodnota poukazu, zostávajúca čiastka sa nevracia. V prípade, že je vyššia, jednoducho sa doplatí len suma, ktorá presahuje hodnotu poukazu. Darčeková poukážka je platná 1 rok od zakúpenia. 

 

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči s označením všetkých údajov slúžiacich k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. pred prevzatím tovaru.

3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.)

4. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

5. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a v primeranom balení tak, aby zásielka spĺňala prepravné podmienky zvoleného poskytovateľa prepravy a aby nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy na reklamáciu. V takom prípade uplatňuje spotrebiteľ náhradu škody za poškodenie tovaru u zvoleného dopravcu v zmysle platných reklamačných podmienok tohto prepravcu (odporúčame zásielky poistiť). Všetky platby budú vrátené spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 Z.z.).

7. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky a spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil vrátane darovacej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

8. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť mobil online, s.r.o. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, spoločnosti mobil online, s.r.o., bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti, prípadne tovar bude priamo odovzdaný na niektorej z prevádzok spoločnosti mobil online, s.r.o.. Predávajúci je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne iným spôsobom ak sa na tom spotrebiteľ s predávajúcim dohodli a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

9. Kupujúci spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovaru, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe Kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Kupujúci spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar len poškodený, môže predávajúci uplatniť voči Kupujúcemu spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok oproti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi v takom prípade vráti len kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie Tovaru vo výške zníženej o sumu zodpovedajúcu náhrade škody.

Vyplňte a zašlite nám formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

>> na stiahnutie vo formáte .pdf

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

2. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Článku II. a Článku VI. (v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • d) tovar je mechanicky poškodený
 • e) knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
 • f) počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry a pod. ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
 • g) tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
 • h) tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)
 • i) keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
Na podnikateľa sa nevzťahuje 14 dňová lehota odo dňa prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

Článok VI.

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

1. Osobné údaje, poskytované dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH a ostatnými údajmi uvedenými vo svojom užívateľskom účte pri registrácii do Klubu Mobilonline alebo neskôr behom jeho aktualizácie (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu v Klube Mobilonline a pre účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. O akejkoľvek zmene svojich osobných údajov je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho.

5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7. Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné pre poskytnutie informácie.

8. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Úplné znenie dokumentu o Ochrane osobných údajov nájdete TU.

 

Článok VII.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.05.2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Článok IX.

Alternatívne riešenie sporov - ARS

ARS je spôsob riešenia sporov, ktorý sa vzťahuje len na spotrebiteľov – fyzické osoby, ktoré pri nákupe na diaľku nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania. Toto riešenie sporov sa týka len vzťahov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo ktoré súvisia so spotrebiteľskou zmluvou.

ARS sa vzťahuje len na spory, ktorých hodnota prevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa úhradu nákladov a to jedine úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu a to maximálne do výšky 5 Eur. Iné poplatky okrem ust. § 10 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z nesmie požadovať.

2. Spotrebiteľ, resp. nakupujúci v prípade, že nie je spokojný so spôsobom ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má zato, že jeho práva boli porušené obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. ( e – mailom na : reklamacie@mobilonline.sk )

V prípade, že predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo v lehote do 30.tich dní neodpovie, spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom ARS.

Subjektom ARS je SOI alebo súkromná firma, tzv. Oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname vedenom na adrese : https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

3. Spotrebiteľ môže na návrh na začatie ARS využiť aj platformu RSO ( riešenie sporov online ) dostupnú na : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

 

 

Posledná aktualizácia: 21.05.2018