Zavrieť ikona

Odporučte nás a vyhrajte

 

Súťaž o Držiak do auta značky SWISSTEN .

 

AKO NA TO?

1) Nakúpte od 01.11.2020 do 30.11.2020 v našom e-shope v minimálnej hodnote 15€.
2) Do 14 dní obdržíte do svojej emailovej schránky správu s predmetom Ohodnoťte mobilonline.sk na základe vášho nákupu. Potešte nás odporúčaním a krátkou recenziou.
3) Počkajte na žrebovanie 15.12.2020.


 

Výherca JÚN 2019 - Smartfón Motorola Moto E5 Plus: Helena S.

Výherca JÚL 2019 - Xiaomi Mi Pocket Speaker 2: Veronika H.

Výherca AUGUST 2019 - JBL TUNE 500BT: Martin O.

Výherca SEPTEMBER 2019 - Mi Sports Bluetooth: Radovan N.

Výherca OKTÓBER 2019 - Samsung Galaxy Fit e: Emil V.

Výherca NOVEMBER 2019 - JBL CHARGE 4: Jana V.

Výherca DECEMBER 2019 - Samsung Galaxy A7: Magdaléna Č.

Výherca JANUÁR 2020 -  Samsung Galaxy Fit e: Slávka K.

Výherca FEBRUÁR 2020 - Mobiola MB800: Ivana B.

Výherca MAREC 2020 - Slúchadlá Xiaomi Mi Sports Bluetooth - Kateřina N.

Výherca APRÍL 2020 - Fitness náramok Samsung Galaxy Fit e - Denisa M.

Výherca MÁJ 2020 - Fitness náramok Samsung Galaxy Fit e - Lucia J. K.

Výherca JÚN 2020 - Mobilný telefón Mobiola MB800 - Oliver C.

Výherca JÚL 2020 - Powerbank LENOVO - 10 000 mAh Jozef S. 

Výherca AUGUST 2020 - Powerbank LENOVO - 10 000 mAh - Viera T.

Výherca SEPTEMBER 2020 - Držiak do auta značky hoco - Ľubica T.

Výherca OKTÓBER 2020 - Stereo slúchadlá Aligator AH03 - Janka K.

Výherca NOVEMBER 2020 - Držiak do auta SWISSTEN - Petronela D. N.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre Slovenskú republiku „Odporučte nás a vyhrajte“.

Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:

Usporiadateľ
Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Odporučte nás a vyhrajte“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722 (ďalej len „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže
Súťaž prebieha od 01.11.2020 do 30.11.2020 do 23:59 hod.

Zúčastniť sa je možné len v tomto termíne.

Podmienky účasti
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník"). Osoby mladšie ako 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade výhry doložiť písomne na poskytnutom formulári.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi súťaže, ako aj osoby blízke k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený.

Vstup do súťaže
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že po dobu trvania súťaže (od 01.11.2020 do 30.11.2020) nakúpi v internetovom obchode www.mobilonline.sk v minimálnej hodnote 15€ a napíše recenziu k svojmu nákupu na Heureka.sk.

Výherca súťaže
Výhercovia budú spomedzi účastníkov súťaže vyžrebovaní náhodným výberom dňa 15.12.2020.

V prípade, že deň žrebovania pripadne na sviatok, alebo víkend, žrebovanie sa uskutoční do dvoch nasledujúcich pracovných dní.

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu do 7 pracovných dní od dátumu žrebovania. Usporiadateľ sa pokúsi výhercu kontaktovať celkom 2x. Ak sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom skontaktovať, jeho nárok na výhru zaniká a výhra bude posunutá do ďalšieho súťažného kola alebo prepadne v prospech usporiadateľa.

V prípade, ak sa výhercom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej nebol udelený súhlas zákonného zástupcu s účasťou v tejto súťaži, a tento súhlas jej nebude udelený ani dodatočne, je organizátor oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup popísaný vyššie v tomto bode.

Meno výhercu bude zverejnené na stránke https://www.mobilonline.sk/stranka/sutaz-odporucte-nas-a-vyhrajte

Odovzdanie výhry
V prípade, že výherca vyhrá vecnú výhru, súhlasí s tým, že jej odovzdanie sa uskutoční na centrále spoločnosti mobil online, s.r.o. alebo v ktorejkoľvek predajni mobilonline.sk podľa predchádzajúcej dohody.

Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:

• so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno a prvá iniciála priezviska
• s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa

Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po dobu 2 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j odovzdaniu, výhry, stráca výherca na výhru nárok.

Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie
Výhra môže byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 Eur za jednu výhru. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný výhru zdaniť a v rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

Záverečné ustanovenia
Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci mladší ako 18 rokov svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že mu bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže https://www.mobilonline.sk/stranka/sutaz-odporucte-nas-a-vyhrajte, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

Výhrou môže byť aj vystavený alebo rozbalený tovar alebo tovar v poškodenom obale z predajne Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a jeho prípadnom náhradníkovi.

Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže: https://www.mobilonline.sk/stranka/sutaz-odporucte-nas-a-vyhrajte.


V Lučenci, dňa 1. 11. 2020

heureka graphics

Cena kvality mobily a GPS

Pridajte sa k tisícom našich spokojných zákazníkov a ohodnoťte vaše skúsenosti s nákupom na heureka.sk. Ďakujeme!
šípka
heureka.sk logo

OK

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
heureka.sk logo

Rýchle doručenie, aj napriek vadnemu kusu okamžitá výmena. Spokojný som. Infolinka 100%, veľmi milá pani .)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
heureka.sk logo

Rýchle dodanie. Super

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating

Registrujte sa

a ziskajte zľavy,
bonusy a rôzne výhody.

zľavy a akcie
EXTRA
zľavy a akcie
HISTÓRIA
HISTÓRIA
nákupov
REKLAMÁCIA
REKLAMÁCIA
bez bločku
VÝMENA NEROZBALENÉHO
VÝMENA NEROZBALENÉHO
tovaru do 30 dní
splátky
Ahoj!
nákup na splátky

Zistiť viac o
všetkých výhodách

Registrovať sa
ruka