Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona

Reklamácie

 

Postup pri uplatnení reklamácie:

Zákazník si môže právo na záručnú opravu tovaru uplatniť dvomi spôsobmi:
1. odovzdať tovar osobne na ktorejkoľvek z našich predajní

V tomto prípade je potrebné odovzdať na predajni tovar spolu s dokladom o kúpe. Predajca si vyhotoví kópiu dokladu o kúpe a originálny doklad vráti zákazníkovi.

Predajca vyplní protokol o prijatí tovaru do reklamácie v dvoch vyhotoveniach, ktorý predajca aj zákazník potvrdí svojim podpisom. Jedno vyhotovenie je odovzdané zákazníkovi.

Mapa našich predajní
2. zaslať tovar na centrálu spoločnosti.

V tomto prípade zákazník zasiela tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe na centrálu spoločnosti ako nedobierkový balík.

V prípade, že tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej objednávky doklad o kúpe vo formáte PDF sa zasiela emailom. Predmetom emailu je text „Expedovaná objednávka“, ktorý je odoslaný z adresy info@mobilonline.sk

Doklad o kúpe v papierovej forme spolu s tovarom nezasielame.

Reklamačný formulár pre zákazníka (pdf)

Adresa spoločnosti:
Smaltovňa - mobil online, s.r.o.
Martina Rázusa 13
984 01 Lučenec

 

Doklad o kúpe nájdete vo formáte PDF v e-maile s predmetom "Expedovaná objednávka" odoslaný z adresy info@mobilonline.sk. Šetríme životné prostredie, preto Doklad o kúpe v papierovej forme spolu s tovarom nezasielame.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
Záruka sa automatický ruší v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba. Prípadne je poškodená neautorizovaným zásahom. Plomba slúži na identifikáciu tovaru, že bol skutočne zakúpený u nás.
Viac informácií o reklamáciách nájdete v reklamačnom poriadku.

Pre príslušenstvo a iný drobný tovar slúži faktúra ako záručný list. Pri reklamácii takéhoto druhu tovaru stačí poslať kópiu faktúry. V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese reklamacie@mobilonline.sk.
 

Reklamačný formulár na stiahnutie: Reklamačný formulár pre zákazníka (pdf)


Najčastejšie otázky a odpovede


1) Je potrebné reklamovať tovar spolu s príslušenstvom?

    Tovar je potrebné reklamovať s kompletným príslušenstvom.


2) Ako mi bude tovar doručený späť?

    Tovar pošleme do predajne alebo kuriérom priamo k Vám domov.


3) Ako dlho budete reklamáciu riešiť?

    Reklamácie sa snažíme vyriešiť v najkratšom možnom čase, maximálne do 30 dní od podania reklamácie.


4) Ako môžem sledovať priebeh reklamácie?

    Informácie o stave a priebehu reklamácie vám radi poskytneme po zaslaní požiadavky na reklamacie@mobilonline.sk


5) Ako reklamovať náhradný(servisný) diel?

    Reklamácia prebieha rovnako ako pri inom tovare.


6) Platí pre právnické osoby rovnaká záruka ako pre fyzické osoby?

    Záruka za akosť pre právnické osoby je v trvaní 12 mesiacov. Pri použitých veciach je záruka za akosť pre právnické osoby 6 mesiacov. (§ 429 zákon 513/1991 Zb.)
    Záručná doba pre fyzické osoby je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba pre fyzické osoby 12 mesiacov. (§620, odsek 2, zákon 40/1964 Zb.)

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").
 2. "Predávajúci" je obchodná spoločnosť mobil online, s.r.o., Martina Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO 44547722, zapísaná v obchodnom registri č. 15812/S okresný súd Banská Bystrica,
  "Kupujúci" je strana, nadobúdajúca tovar od Predávajúceho za peniaze; ide najmä o domácnosti.

   

2. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov podľa zákona 102/2014 Z.z.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy uzavretej podľa zákona 102/2014 Z.z. platí iba pri nákupe v e-shope prostredníctvom webovej stránky www.mobilonline.sk a pri telefonickom objednávaní.

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona 102/2014 od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. (§10, odsek 1 zákon 102/2014)

Tovar je potrebné posielať doporučene (plus možnosť - formou poistenej zásielky) nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku).

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (§10, odsek 4 zákon 102/2014)

Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý je určený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. (§7, odsek 6 zákon 102/2014)

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke e-shopu. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nejaví známky používania, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (§9, odsek 1 zákon 102/2014). Predávajúci tak urobí bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy, kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci tiež nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. (§9, odsek 3 zákon 102/2014)

Kupujúci vráti tovar na svoje náklady, ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

3. Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona 40/1964 Zb. (občiansky zákonník).

 

4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv zodpovednosti za vady výrobku.

Mobilonline, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 

5. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Záručná doba pre fyzické osoby je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba pre fyzické osoby 12 mesiacov. (§620, odsek 2, zákon 40/1964 Zb.)
Záruka za akosť pre právnické osoby je v trvaní 12 mesiacov. Pri použitých veciach je záruka za akosť pre právnické osoby 6 mesiacov. (§ 429 zákon 513/1991 Zb.)
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.(§621, zákon 40/1964 Zb.)
Na darčeky a výhry, ktoré dostanete zadarmo, sa záruka nevzťahuje.

 

6. Doručenie zásielky tovaru prepravcom

V prípade tovaru doručeného prepravcom, ak kupujúci zistí, že tovar je mechanický poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku tovaru doručil a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný hlásiť predajcovi.

Pri doručení zásielky tovaru Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku tovaru neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu tovaru, poškodenia s úbytkom obsahu tovaru žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky tovaru na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený tovar, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: reklamacie@mobilonline.sk.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu reklamacie@mobilonline.sk do 24 hod. ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 

7. Záručná plomba

Záruku nie je možné uplatniť v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba, prípadne ak je tovar poškodený iným neoprávneným zásahom. Plomba slúži na identifikáciu skutočnosti, že tovar bol zakúpený v našej spoločnosti.

Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými na webovej stránke www.mobilonline.sk, za podmienok stanovených konkrétnym výrobcom. Informácie o záručnom servise poskytujeme na e-mailovej adrese reklamacie@mobilonline.sk.

 

8. Reklamácia tovaru s prístupovým heslom

Ak tovar doručený na reklamáciu obsahuje prístupové heslá do systému, môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Pokiaľ bude v tovare zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie predávajúcim, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačné konania braný dátum od dodania prístupových kódov zákazníkom.

Pokiaľ tovar odovzdal kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, spoločnosť mobil online, s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy do servisného strediska.

V prípade že servisné stredisko v zariadení zmení software alebo firmware, spoločnosť mobil online, s.r.o. nezodpovedá za zmenu ovládania tovaru (zariadenia), za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v tovare (zariadení). Poprosíme zálohujte si dáta zo zariadení s internou pamäťou (mp3, HDD).

 

9. Reklamácia tovaru s ochranným prvkom

Ochranným prvkom displeja sa rozumie ochranná fólia alebo tvrdené sklo alebo iné médium aplikovateľné na displej alebo zadný kryt telefónu.
Ochranný prvok displeja, ktorý sa môže nachádzať na Vašom zariadení, je voľno-predajné príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou mobilného telefónu. Výrobca ani autorizované servisné stredisko nenesie zodpovednosť za jeho znehodnotenie pri diagnostikovaní Vášho zariadenia. Ochranný prvok nie je možné opätovne aplikovať na zariadenie, nakoľko odstránením dochádza k jeho poškodeniu.

 

10. Montáž servisného dielu

V prípade montáže servisného dielu, je potrebné dať si servisný diel namontovať v odbornom servise zaoberajúcim sa opravou mobilných telefónov (ochrannú fóliu je nevyhnutne potrebné odlepiť až po vyskúšaní LCD).

Základnou podmienkou pre uznanie reklamácie funkčnosti a kvality tovaru v tomto prípade je skutočnosť, že servisnú činnosť preukázateľne vykonala osoba odborne spôsobilá a oprávnená vykonávať takúto servisnú činnosť.

 

11. Uplatnenie práva na reklamáciu

Kupujúci si môže právo na záručnú opravu uplatniť aj osobne alebo poštou na adrese: Smaltovňa - mobil online, s.r.o., Martina Rázusa 13, 984 01 Lučenec, alebo osobne na niektorej z našich predajní. Prípadné informácie poskytujeme na našej e-mailovej adrese reklamacie@mobilonline.sk.

Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol s popisom závady, kópiou faktúry a poslať ho spolu s kompletným reklamovaným tovarom na adresu predajne, kde bol výrobok zakúpený.

Reklamačný protokol na stiahnutie:

Reklamačný formulár pre zákazníka (pdf)
Reklamačný poriadok

 1. Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.
 2. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti mobil online, s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou mobil online, s.r.o. (kontakty sú uvedené na web stránke mobil online s.r.o..

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil

 • výrobca
 • dodávateľ
 • predávajúci

 
Na tovar sa vzťahuje záruka ak tovar bol zakúpený u predávajúceho.

 

12. Práva predávajúceho (mobil online, s.r.o.)

a) Mobil online, s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.(§619, odsek 1, zákon 40/1964 Zb.)

b) Spoločnosť mobil online, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v magnetickom poli...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom),ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

c) Ak mobil online, s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi či ponúkaný dar príjme. Dar ale nie je predaným tovarom, preto mobil online, s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady.

d) Ak si kupujúci neprevezme tovar z reklamácie do 30 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia informácie o ukončení vybavenia reklamácie, napriek tomu, že informácia o ukončení vybavenia reklamácie mu bola riadne doručená a kupujúci si vzhľadom na okolnosti tovar mohol prevziať, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu za dané obdobie skladné 1,00 EUR/deň/ks (§614, odsek 5, zákon 40/1964 Zb.)

 

13. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)

Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Predávajúci (mobil online, s.r.o.) je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie technického stavu výrobku alebo služby. (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)

Túto povinnosť má aj záručný servis.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňauplatnenia reklamácie (§18, odsek 9, zákon 250/2007 Z.z.).

Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 

14. Povinnosti kupujúceho

a) Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

b) Pri hrách - CD a knihách je možné tovar reklamovať a vrátiť len ak tovar je úplne zabalený v celofáne pri hrách.

c) Pri ochranných fóliách na mieru - Tovar nie je možné po nalepení vrátiť ani reklamovať, pretože sa už považuje za použitý.

 

15. Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (§622, zákon 40/1964 Zb.)
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 • Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej štyri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. (§623, zákon 40/1964 Zb.)
 • Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)
 • Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.