Zavrieť ikona

Pravidlá Instagram súťaže

 1. Organizátorom súťaže je mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13 984 01 Lučenec (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „mobil online“), kontakt: info@mobilonline.sk. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil Deniska_Sarah.
 2. Súťaž prebieha v termíne od 1.11.2021 do 30.11.2021.
 3. Výhra: 1x mobilný telefón Motorola, 1x BT slúchadlá Jabra Move, zľavové kupóny na značkové kryty Guess a Lagerfeld.
 4. Sprostredkovateľ súťaže vyžrebuje každý 10-ty deň v priebehu trvania súťaže vždy jedného výhercu, ktorý získa jednu z výhier uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok.
 5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 10.11.2021, 20.11.2021 a 30.11.2021 vždy po 12:00 hod..
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Instagramový profil a na profile Deniska_Sarah prostredníctvom komentára pod príspevky zverejnené počas mesiaca november napíše komentár podľa uvedeného pokynu: „Označ kamoša/ku, ktorý/á potrebuje nový mobil, slúchadlá alebo kryt?“
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viac krát tak, že označí v komentári vždy inú osobu.
 8. Sprostredkovateľ súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Sprostredkovateľ súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Instagrame na profile Deniska_Sarah a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 
 9. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na priamo na predajni spoločnosti mobil online v OC Vivo v Bratislave,  každý deň v čase od 9:00 – 21:00 hod. alebo mu bude priamo spoločnosťou mobil online doručená poštou na ním zadanú adresu. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne sprostredkovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia  sprostredkovateľom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok, alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody so sprostredkovateľom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a  sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa sprostredkovateľovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a  sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi a sprostredkovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi a sprostredkovateľovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi a sprostredkovateľovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu Deniska_Sarah v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. 
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby organizátora a sprostredkovateľa súťaže.
 12. Sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 14. Organizátor, ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.