Zavrieť ikona
youtube icontiktok iconfacebook iconinstagram icon
Obľúbené produktyObľúbené ikona
Porovnávanie produktovPorovnanie ikona

Pravidlá Instagram súťaže

 1. Organizátorom súťaže je mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13 984 01 Lučenec (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „mobil online“), kontakt: info@mobilonline.sk. Sprostredkovateľom súťaže je instagramový profil Deniska_Sarah.
 2. Súťaž prebieha v termíne od 1.11.2021 do 30.11.2021.
 3. Výhra: 1x mobilný telefón Motorola, 1x BT slúchadlá Jabra Move, zľavové kupóny na značkové kryty Guess a Lagerfeld.
 4. Sprostredkovateľ súťaže vyžrebuje každý 10-ty deň v priebehu trvania súťaže vždy jedného výhercu, ktorý získa jednu z výhier uvedených v bode 3. týchto súťažných podmienok.
 5. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 10.11.2021, 20.11.2021 a 30.11.2021 vždy po 12:00 hod..
 6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Instagramový profil a na profile Deniska_Sarah prostredníctvom komentára pod príspevky zverejnené počas mesiaca november napíše komentár podľa uvedeného pokynu: „Označ kamoša/ku, ktorý/á potrebuje nový mobil, slúchadlá alebo kryt?“
 7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viac krát tak, že označí v komentári vždy inú osobu.
 8. Sprostredkovateľ súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Sprostredkovateľ súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Instagrame na profile Deniska_Sarah a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 
 9. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, alebo prostredníctvom zástupcu na priamo na predajni spoločnosti mobil online v OC Vivo v Bratislave,  každý deň v čase od 9:00 – 21:00 hod. alebo mu bude priamo spoločnosťou mobil online doručená poštou na ním zadanú adresu. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne sprostredkovateľovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia  sprostredkovateľom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok, alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody so sprostredkovateľom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a  sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa sprostredkovateľovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať, stráca výherca nárok na výhru a  sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 10. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi a sprostredkovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi a sprostredkovateľovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi a sprostredkovateľovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že sprostredkovateľ súťaže zverejní na Instagrame prostredníctvom profilu Deniska_Sarah v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. 
 11. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a blízke osoby organizátora a sprostredkovateľa súťaže.
 12. Sprostredkovateľ súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
 13. Sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.
 14. Organizátor, ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 15. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.