Vianoce v Mobilonline

Facebook súťaž - súťaž bola UKONČENÁ


AKO NA TO?

1) Súťaž prebieha od 3. do 19.12.2018 a je určená pre fanúšikov stránky mobilonline.sk a na facebooku

2) Do komentára pod súťažný príspevok napíšte, čo by ste si tento rok najviac želali nájsť pod stromčekom.

3) Žrebovanie sa uskutoční 20.12.2018 o 10:00hod

4) Výhercov zverejníme na Facebooku do 7 pracovných dní od žrebovania


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Úplné pravidlá súťaže “Vianoce v mobilonline“ pre Slovenskú republiku. Účastník účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom Facebook súťaže „Vianoce v mobilonline“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len "pravidlá")

2. Trvanie súťaže:
Súťaž prebieha od 3.12. – 19.12.2018. Zapojiť sa je možné len v tomto termíne.

3. Účastníci súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, fanúšik stránky mobilonline.sk na facebooku, ktorá dosiahla vek minimálne 16 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci"), ktorá splnila podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a ich blízkych osôb v priamom rade, ich súrodencov a manželov, v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

Osoby mladšie ako 16 rokov sa súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade výhry doložiť písomne na poskytnutom formulári.

4. Podmienky súťaže:
Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý je v dobe trvania súťaže fanúšikom stránky mobilnonline.sk na Facebooku a do komentára pod súťažný príspevok napíše, čo by si tento rok najviac želal nájsť pod vianočným stromčekom. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické alebo programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Účasť v súťaži je bezplatná a nezávislá na nákupe tovaru alebo služieb.

5. Žrebovanie:
Výhercovia budú spomedzi účastníkov súťaže vyžrebovaní náhodným výberom dňa 20.12.2018 o 10:00 hod.

Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia usporiadateľa v sídle spoločnosti mobil online, s.r.o., Železničná 24, 9884 01 Lučenec. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec mobil online, s.r.o. v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom postu na Facebook nástenke mobilonline.sk, v ktorom budú označení používateľským menom, s ktorým sa zapojili do súťaže.

Mená výhercov (používateľské mená na Facebooku) budú zverejnené na stránkach usporiadateľa: https://www.mobilonline.sk/facebook-vianoce2018_inc.htm

6. výhra:
Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

1x Huawei P20 Lite
1x Motorola Moto E5 plus 5000 mAh
1x Bluetooth reproduktor Xiaomi Speaker Pocket White
1x Recowery powerbank Swissten 12000mAh

7. Oznámenie výhry:
Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

V prípade, ak sa výhercom stane fyzická osoba mladšia ako 16 rokov, ktorej nebol udelený súhlas zákonného zástupcu s účasťou v tejto súťaži, a tento súhlas jej nebude udelený ani dodatočne, je organizátor oprávnený takého účastníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť. V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, bude vyžrebovaný nový výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8. Osobné údaje:
Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, mohli byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu 5 rokov a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na e-mailovú adresu info@mobilonline.sk alebo adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený použiť automatizované, čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania a zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi súťaže v súlade s §12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane:
Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Výhrou môže byť aj vystavený alebo rozbalený tovar alebo tovar v poškodenom obale z predajne usporiadateľa.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci mladší ako 16 rokov svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že mu bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami.

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže: https://www.mobilonline.sk/facebook-vianoce2018_inc.htm

V Lučenci, dňa 3.12.2018

mobil online, s.r.o.

 

 
 

Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 


 
 
 

 

Oznamy:

 


 
 
 

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že predajňa v Liptovskom Mikuláši bola presťahovaná do STOP SHOPU na adrese 1. maja 1098/41. Za pochopenie Vám ďakujeme.
Tím Mobilonline 
 
 


Diamanty slovenského biznisu


 

Naše predajne

 

Mapa prevádzok
 
 
  

Telefonické objednávanie

 

V pracovné dni
od 8:00 do 15:00
Tel.: +421 940 600 100


 
 
 

 

Reklamácie

 


E-mail: reklamacie@mobilonline.sk


 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 


Košík
0 položiek
0

 

 

  
 
 


 


Prihlásenie
 

Sme naozaj všade! Čoskoro nás nájdete už vo viac ako 46 predajniach po celom Slovensku Mapa prevádzok ukáž mapu

Stretneme sa na Facebooku!

 

 

 

© 2007 - 2018 mobilonline s.r.o. - Všetky práva vyhradené Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz | Facebook | Teletok.hu | GSM súčiastky

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.mobilonline.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.