SÚŤAŽ UKONČENÁ
PRÁVE HRÁME O:

1x Bluetooth reproduktor JBL GO
1x Mini Bluetooth reproduktor BeeWi BBS100
1x Slúchaldá do uší JBL T210
2x slúchadlá do uší Panasonic HJE126 Ergofit
1x Držiak na tablet do auta iMount
1x Držiak na mobil na bicykel iMount
1x Obal na bicykel Roswheel
1x Rýchly odolný USB kľúč Patriot 3.0
1x Vodeodolný obal na mobil 4smarts
AKO NA TO?

1) nakúpte 1.2. - 28.2.2018 v našom e-shope v minimálnej hodnote 15€

2) napíšte nám recenziu na Heureka.sk alebo na facebook fan page mobilonline.sk

3) počkajte na najbližšie žrebovanie (18.3.2018)A v marci žrebujeme 1 výhercu hlavnej ceny Samsung Galaxy S9!

VÝHERCOVIA 2. KOLA:

Outdoorový Bluetooth reproduktor Swissten X-Boom: Tomáš Smolek
Náhlavné Bluetooth slúchadlá JBL T450BT: Filip Weis
Štupľové slúchadlá JBL T210: Kamil Kadlíček
Štupľové slúchadlá Panasonic HJE126: Dávid Mihalko
Štupľové slúchadlá Panasonic HJE126: Romana Rončáková
Reverzibilný vysokorýchlostný USB 3.1 kľúč ADATA 16GB: Dezider Galambos
Odolný mini USB 3.0 kľúč Patriot 64GB: Pavol Blasko
Univerzálny držiak do auta iMount: Peter Rere Barkai
Cestovná nabíjačka ATX 2xUSB: Rasťo Megyessi
Univerzálne priehľadné vodeodolné puzdro: Ladislav Minarik


VÝHERCOVIA 1. KOLA:

Bluetooth reproduktor Kitsound CUBE: Ladislav Kalinčák
USB autonabíjačka: Milan Molnosi
Náhlavné slúchadlá JBL T450: Ing. Martina Kukučková
Vodeodolný obal IPX8, čierny: Ladislav Rezák
Držiak do auta červeno-čierny: Zdenko Mach, náhradník: Martin Bahna
Vodeodolný obal Itskins, ružový: Stanislava Medvedova
Odolný USB kľúč 64GB 3.0: Peter Kasala
Mini držiak do auta, bielo-zelený: Peter Fabian
Power bank na kľúčenke: Bystrík Beňo
Super rýchly USB kľúč 32GB 3.1.: Peter Trnka


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre Slovenskú republiku „Pridaj recenziu a vyhraj“.

Súťažiaci účasťou v súťaži akceptuje nasledujúce podmienky:

Usporiadateľ
Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Pridaj recenziu a vyhraj“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť mobil online, s.r.o. so sídlom Železničná 24, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722 (ďalej len „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže
Súťaž prebieha od 1.12.2017 do 28.2.2018 do 23:59 hod. Jednotlivé súťažné kolá prebehnú nasledovne:

1. kolo: 1.12.2017 – 31.12.2017
2. kolo: 1.1.2018 – 31.1.2018
3. kolo: 1.2.2018 – 28.2.2018

Zúčastniť sa je možné len v tomto termíne.

Podmienky účasti
Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek minimálne 18 rokov najneskôr v deň jej zapojenia sa do súťaže, s trvalou adresou v Slovenskej republike (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník"). Osoby mladšie ako 18 rokov sa súťaže môžu zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a jej podmienkami. Súhlas zákonného zástupcu sa musí v prípade výhry doložiť písomne na poskytnutom formulári.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pomere k usporiadateľovi súťaže, ako aj osoby blízke k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane výhercom súťaže tzv. vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a spôsobom uvedeným nižšie týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

V prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, bude tento účastník zo súťaže vylúčený.

Vstup do súťaže
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť tak, že po dobu trvania súťaže (od 1.12.2017 až do 28.2.2018) nakúpi v internetovom obchode www.mobilonline.sk v minimálnej hodnote 15€ a napíše recenziu k svojmu nákupu na facebook fan page mobilonline.sk alebo na Heureka.sk. Súťažiaci môže využiť aj obidve možnosti a pridať recenziu súčasne na facebook fan page mobilonline.sk aj na Heureka.sk, čím zvýši svoje šance na výhru.

Súťažiaci nemá dovolené pridať viacero recenzií týkajúcich sa jediného nákupu na facebook fan page mobilonline.sk alebo na Heureka.sk. V prípade, že sa súťažiaci takéhoto konania dopustí, nadbytočné recenzie nebudú zaradené do zlosovania o výhry. V prípade, že súťažiaci bude porušovať pravidlá opakovane, vyhradzuje si usporiadateľ právo automaticky ho vylúčiť z tejto súťaže, rovnako ako aj zo všetkých ďalších súťaži, ktoré bude v budúcnosti organizovať.

Výherca súťaže
Výhercovia budú spomedzi účastníkov súťaže vyžrebovaní náhodným výberom:

Žrebovanie 1. kola: 18.1.2018
Žrebovanie 2. kola: 18.2.2018
Žrebovanie 3. kola: 18.3.2018
Žrebovanie hlavnej ceny: marec 2018

Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu alebo súkromnej správy na facebooku do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže. Výherca bude vyzvaný, aby potvrdil svoje meno a vek. Ak sa usporiadateľovi nepodarí žiadnym spôsobom s výhercom skontaktovať, jeho nárok na výhru zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. Náhradník bude kontaktovaný za rovnakých podmienok ako pôvodný výherca. V prípade, že náhradník nesplní niektorú z podmienok týchto pravidiel alebo sa s ním nepodarí skontaktovať, výhra v súťaži prepadá v prospech usporiadateľa.

V prípade, ak sa výhercom stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, ktorej nebol udelený súhlas zákonného zástupcu s účasťou v tejto súťaži, a tento súhlas jej nebude udelený ani dodatočne, je organizátor oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

V prípade, že výhra bude výhercom odmietnutá, použije sa postup nástupníctva popísaný vyššie v tomto bode.

Odovzdanie výhry
V prípade, že výherca vyhrá vecnú výhru, súhlasí s tým, že jej odovzdanie sa uskutoční na centrále spoločnosti mobil online, s.r.o. alebo na ktorejkoľvek predajni mobilonline.sk podľa predchádzajúcej dohody.

Súhlas s pravidlami a Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:

• so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko
• s bezplatným uverejnením svojej fotografie z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch   usporiadateľa

Zapojením sa do súťaže súťažiaci zároveň udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracovanie ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje na základe daného súhlasu po dobu nevyhnutnú na naplnenie nižšie uvedeného účelu a plnenie s tým súvisiacich povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, maximálne však po dobu 5 rokov od začatia súťaže, a to na účel realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj s tým súvisiacej prezentácie a propagácie usporiadateľa, jeho produktov a služieb.

Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracovávaným osobným údajom všetky práva v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne a je možné ho vo vzťahu k usporiadateľovi kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomnou formou na adrese usporiadateľa. Odvolaním súhlasu stráca usporiadateľ právo osobné údaje súťažiaceho ďalej spracovávať. Ak bude súhlas odvolaný výhercom predtým, než dôjde k uplatneniu, t.j odovzdaniu, výhry, stráca výherca na výhru nárok.

Daň z výhry a poistné a zdravotné poistenie
Výhra môže byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 Eur za jednu výhru. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry usporiadateľ súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena výhry. Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je v zmysle slovenských právnych predpisov výherca povinný výhru zdaniť a v rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, je výherca povinný zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení.

Záverečné ustanovenia
Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti alebo poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci mladší ako 18 rokov svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že mu bol udelený súhlas jeho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže www.mobilonline.sk/pridaj-recenziu-a-vyhraj_inc.htm, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže usporiadateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude jeho dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

Výhrou môže byť aj vystavený alebo rozbalený tovar alebo tovar v poškodenom obale z predajne Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Iba usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o konečnom výhercovi súťaže a jeho prípadnom náhradníkovi.

Usporiadateľ je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek účastníka súťaže.

Odkaz na originál úplných pravidiel bude počas súťaže uložený na webovom portáli usporiadateľa súťaže: www.mobilonline.sk/pridaj-recenziu-a-vyhraj_inc.htm.


V Lučenci, dňa 1.12.2017

 

 
 

Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 


 
 
 


Diamanty slovenského biznisuSHOP ROKU 2017


 

Naše predajne

 

Mapa prevádzok
 
 
  

Telefonické objednávanie

 

V pracovné dni
od 8:00 do 15:00
Tel.: +421 940 600 100


 
 
 

 

Reklamácie

 


E-mail: reklamacie@mobilonline.sk


 

 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Nájdete nás na našich predajniach

Mapa prevádzok ukáž mapu
 

 

 

© 2007 - 2017 mobilonline s.r.o. - Všetky práva vyhradené - webdesign Hello MEDIA - Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz | Google+ | Facebook | Twitter | Púzdro na mobil | Pánske oblečenie | Pouzdro na mobil | Teletok.hu | GSM súčiastky